Pædagogik

Fundamentet i Nybros pædagogik og menneskesyn bygger på forståelse og anerkendelse for barnets/den unges handicap, uden at gå på kompromis med pædagogikken. Vi arbejder ud fra nærmeste udviklingszone der betyder, at barnet/den unge bliver udfordret med individuelle mål, da Nybros fundamentale opgave er at skabe udvikling for den enkelte.

 • At børnene/de unge bliver i stand til, på hver deres niveau og på trods af deres handicap, at begå sig i sociale sammenhænge. Det være sig i privatsfæren såvel som det offentlige rum.
 • At give barnet/den unge et indholdsrigt og udviklende tilbud med udgangspunkt i den enkeltes muligheder, interesser og behov.
 • At barnet/den unge udvikler sociale samt kommunikative færdigheder.
 • At give barnet/den unge ADL (almindelig, daglig, levevis) træning; at indlære de unge praktiske gøremål; indkøb, madlavning etc.

Børnene/de unge mødes med en anerkendende, tydelig samt struktureret tilgang hvor nærvær, omsorg og tryghed er i højsæde. Der er et forudsigeligt miljø, hvor det enkelte barn/ung mødes der, hvor behovet er. I det pædagogiske arbejde er udvikling af selvstændighed hos den enkelte barn/ung i fokus. I processen hen imod den størst mulige personlige selvstændighed benyttes de pædagogiske metoder, der tilgodeser den enkelte barn/ungs udviklings niveau.

Den Selvejende Institution Nybros pædagogiske metoder tager udgangspunkt i TEACCH/Treatment and Education of Autistic and Communication) samt KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik). Den Selvejende Institution Nybros pædagogiske praksis tager ligeledes udgangspunkt i den enkeltes  kognitive niveau, behov samt interesse, hvor læring og udvikling af hensigtsmæssige sociale mestringsstrategier tillæres.

Nybro er i konstant udvikling. Løbene tages der initiativ til nye aktiviteter samt arbejdsformer.

TEACCH
Det pædagogiske grundlag for Den Selvejende Institution Nybro er baseret på TEACCH-metoden med:

 • Tydelig og gennemført struktur
 • Forudsigelighed
 • Regelmæssighed
 • Visualisering
 • Rytme
 • Sammenhæng i hverdagen
 • Omsorg
 • Tryghed

Via støttesystemer gøres hverdagen overskuelig og tryg for det enkelte barn/ung og derigennem frigøres der ressourcer til at udvide barnets/den unges handle og udviklingsmuligheder. Nybro arbejder ud fra følgende 6 H'er:

 • Hvad skal jeg lave
 • Hvorfor skal jeg lave det
 • Hvornår skal jeg lave det
 • Hvor skal jeg være
 • Hvem skal jeg være sammen med
 • Hvad skal jeg bagefter

Desuden indgår socialtræning som et målrettet indsatsområde, dels i form af Social Stories, målrettede individuelle samtaler samt de mange målrettede pædagogiske aktiviteter på Den Selvejende Institution Nybro. Der øves i at samtale, tage hensyn, lytte, vente på tur for, at barnet/den unge herigennem kan lære at indgå i et fællesskab med andre.

KRAP
Nybros pædagogiske metoder har ligeledes sit afsæt i KRAP, som er en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik. KRAP er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker, ved en systematisk inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer, samt ved en udpræget vægt på anerkendelse, hvor vi undersøger barnets/den unges virkelighed frem for at fortolke den.

Sociale historier
En af de pædagogiske metoder der benyttes for at lære børnene/de unge en hensigtsmæssig adfærd er sociale historier. Metoden går ud på, at man ved hjælp af tekst og fotos eller tegninger illustrerer, hvordan en bestemt social situation udspiller sig i forhold til et bestemt barn/ung. Formålet er at støtte den enkelte til at ændre en uhensigtsmæssig adfærd.

Visualisering
Ved behov tilrettelægges individuelle støtte systemer. Der gøres brug af piktogrammer, dagsskemaer samt elektroniske støttesystemer.

Specialpædagogisk børnemassage
Den Selvejende Institution Nybro har en uddannet instruktør der forestår Specialpædagogisk børnemassage for de børn/unge der ville kunne profitere af massagen.

Massage- og berøringsmetoder bruges til at skabe ro, afspænding, koncentration og til at styrke barnets/den unges motorik. Der findes massage der skaber ro, der kvikker og massager der kan mindske problemerne ved at være taktil sky.

Cool Kids
Vi råder over 3 uddannede Cool Kids instruktører.
Cool Kids programmet er teoretisk funderet i kognitiv adfærdsterapi. programmet omfatter kognitiv omstrukturering, gradvis eksponering, responshindring, adfærdseksperimenter, forældre træning og færdighedstræning på områder som fx. assertion og stresshåndtering. Hver teknik er udviklet med henblik på at kunne takle de centrale faktorer, som ifølge forskningen er med til at vedligeholde problematisk angst.

Psykoedukation
Vi arbejder her med at barnet/den unges viden som sin diagnose øges og giver konkrete redskaber, som kan hjælpe med at håndtere og mestre den enkeltes hverdag.

Neuroaffektiv psykologi
Den neuroaffektive tilgang arbejder ud fra en viden om, at hjernen er tredelt i det autonome system (kropssansningerne), det limbiske system (følelserne) og det kognitive system (tænkningen). Ved at arbejde med alle disse systemer i en følelsesmæssig afstemt proces, hvor ”mødeøjeblikke” er det bærende element, vil der ske en integration af disse, samt en udvidelse af de neurale netværk i hjernen. Ved at sørge for, at alle tre lige vigtige dele af nervesystemet bliver mødt, helet og integreret, sikrer man sig, at oplevelser ikke kun lagres som tanker – men også opleves og erfares kropsligt og følelsesmæssigt. Denne evne til både at sanse, føle, tænke og handle i overensstemmelse med dette, øger både børn og voksnes psykiske robusthed.