Persondataforordningen

 

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13.

Vi skal, i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk som er nødvendige for at kunne administrere dit ophold på Nybro.

Den dataansvarlige er:

Leder Tanja Krogh, Nybro7. 6200 Aabenraa

Formålet med behandlingen er at kunne administrere dit ophold på institutionen og leve op til de krav institutionen er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt b og e samt artikel 9, stk. 2 pkt. a og h.

Nybro vælger herudover at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

Nybro videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre vi i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil.

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til dataportabilitet.

Samtykke som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 punkt a eller artikel 9, stk. 2 pkt. a, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.

Hvis du ikke ønsker, at Nybro behandler personoplysninger om dig som er nødvendige for, at vi kan administrere dit ophold på Nybro og leve op til de forpligtelser som institutionen er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen normalt være, at dit ophold på Nybro må bringes til ophør.

Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet hvis du finder Nybros behandling af dine personoplysninger ukorrekte.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler oplysninger om potentielle og nuværende beboere samt jobansøgere og medarbejdere på Nybro. Det kan f.eks. være:

 • Kontaktinformationer
 • Cpr. nr.
 • Helbredsoplysninger, herunder diagnose og tilhørende relevante dokumenter
 • Straffe og lovovertrædelser
 • Personlige oplysninger, herunder relevante familieoplysninger
 • Skole- beskæftigelsesoplysninger

Sletning/opbevaring

Personoplysninger slettes senest 3 år efter opholdet er slut. Dog opbevares relevante personoplysninger i 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger vedr. børn /unge, der fraflytter Nybro kan, med samtykke, videregives i forbindelse med at hjælpe barnet/den unge videre til evt. andet ophold. Et samtykke der til enhver tid kan trækkes tilbage. Personoplysninger kan ligeledes videregives af juridiske årsager.

Nybro kan udveksle personoplysninger med fagpersoner, kommuner, myndigheder og samarbejdspartnere.

Rettigheder efter databeskyttelsesloven

I forbindelse med behandlingen af personoplysninger har den registrerede ifølge databeskyttelseslovgivningen rettigheder der håndteres manuelt af vores dataansvarlige på Nybro

 • Retten til at modtage oplysning om, hvordan Nybro behandler dine personoplysninger
 • Retten til at få indsigt i de registrerede personoplysninger
 • Rettet til at få urigtige personoplysninger rettet
 • Retten til at få personoplysninger slettet
 • Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysningerne anvendes til direkte markedsføring
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering
 • Retten til at flytte personoplysninger

Man kan klage til Datatilsynet www.datatilsynet.dk

Informationssikkerhed

Nybro beskytter personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger til sikring mod at uvedkommende får adgang til dem.

Følgende foranstaltninger er implementeret:

 • Antivirus på alle IT-systemer
 • Backup af alle IT-systemer
 • Aflåsning af skabe og arkiver, hvor der findes personoplysninger
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Nybros vegne
 • Instrukser til sikker behandling af personoplysninger
 • Dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger på Nybro