Døgn- og aflastningspladser

 

Døgntilbud
Nybro har mulighed for at give døgntilbud til børn/unge og holder åbent 365 om året.

Visitation
Ved ansøgning om døgntilbud sender barnet/den unges bopælskommune en beskrivelse af barnet/den unge til Nybro. Ligeledes afholdes der samtale med barnet/den unges forældre, hvor ønsker og forventninger til tilbuddet afstemmes.

Nybros visitationsudvalg tager løbene stilling til henvendelsen. Hver enkelt ansøgning vurderes individuelt.
Kan der ikke umiddelbart tilbydes en plads i døgntilbuddet, kan barnet optages på venteliste.

Forældre er velkommen til at henvende sig direkte til Nybro for at få oplysninger om tilbuddet. Der er også mulighed for et uforpligtende besøg.

Opfølgningsmøder
Der indkaldes til de ifølge lovgivnings bestemte opfølgningsmøder med forældre, kommune og Nybro. Nybro indkalder til mødet og udarbejder en ICS rapport (en rapport der beskriver barnet/den unges situation, behov og mål) der udsendes inden mødet. Nybro udarbejder ligeledes det efterfølgende referat.

Transport
Transport til og fra Nybro skal afklares med barnet/den unges kommunale sagsbehandler, da Nybro ikke varetager denne del.

Pris
Socialtilsyn Syd har for 2022 godkendt en takst på:

70.050 kr. - månedspris for døgntilbud.
Cvr.nr.: 75591128

Aflastning
Den Selvejende Institution Nybros børn/unge der er tilknyttet aflastning, bevilliges antal døgn efter individuelt behov. Nybro aflastning har åbent hele året. Et aflastningsdøgn begynder kl. 16.00  og slutter kl. 16.00 næste eftermiddag.

I weekenden er aflastningen åben fra fredag kl. 16.00 - mandag kl. 8.00.

Aflastningen er bevilliget i henhold til Lov om Social Service.

Visitation
Ved ansøgning om aflastning sender kommunen en beskrivelse af barnet/den unge og behovet for aflastningsdøgn til Nybro. Nybros visitationsudvalg tager løbebe stilling til henvendelsen. Hver enkelt ansøgning vurderes individuelt. Kan der ikke umiddelbart tilbydes en plads i aflastningstilbuddet, kan barnet/den unge optages på venteliste.

Forældre en velkommen til at henvende sig direkte til Nybro, for at få oplysninger om tilbuddet. Der er også mulighed for besøg.

Opfølgningsmøder
Der indkaldes til de ifølge lovgivnings bestemte opfølgningsmøder med forældre, kommune og Nybro. Nybro indkalder til mødet og udarbejder en statusrapport vedr. barnet/den unge der udsendes inden mødet.

Transport
Transport til og fra Nybro sker oftest i samarbejde med Aabenraa  - Taxabus. Det er barnets/den unges forældre der forestår kontakten.

Pris

Socialtilsyn Syd har for 2022 godkendt en takst på:

2.303 kr. pr. aflastningsdøgn.
Cvr.nr.: 75591128

Afdeling 16+ 
I Afdeling 16+ tilbydes der døgnindskrivning og aflastning. Kerneydelsen i disse tilbud er bo-træning, støtte til et, for den enkelte, godt og tilfredsstillende fritidsliv samt støtte til at varetage beskæftigelse.

Afdeling 16+ ligger centralt i Aabenraa - i gå afstand til fx gågade og rutebilstationen.

Afdeling 16+ vil kunne indgå i støtteopgaver af varierende omfang, med udgangspunkt i den enkelte unges behov. Den enkelte unge vil være tilknyttet henholdsvis en primær og en sekundær kontaktpædagog. Der vil kunne stilles bagvagt til rådighed døgnets 24 timer. Addeling 16+ hår åben 365 dage om året.

Afdeling16+ vil fx kunne indgå samarbejde med den unge om følgende forhold:

Struktur; at organisere og styre sin egen tid og skift mellem aktiviteter. Det kan fx være at stå op om morgenen og gå i seng om aftenen, fast lektietid, faste tider til rengøring, madlavning, computerspil o.lign.

Strategier; for løsning af praktiske opgaver og aktiviteter som fx personlig hygiejne, måltider, økonomi etc.

Personlig indsigt og udvikling; forståelse for de særlige udfordringer der følger med at have ASF samt udvikling af kompenserende strategier for den enkelte.

Hjælp til at opbygge og vedligeholde socialt netværk; så det bliver muligt at kunne indgå i sociale og meningsfulde sammenhænge inden for uddannelse, arbejde, fritidsinteresser og privatliv.